L’audiència en cas d’acomiadaments disciplinaris.

El tribunal superior de justícia de les Illes Balears reneix el dret d’audiència dels treballadors en cas d’acomiadament, mitjançant la sentència 237/2023.

Segons L’article 7 del Conveni número 158 de l’Organització Internacional del Treball (OIT) sobre la terminació de la relació de treball per iniciativa de l’ocupador, adoptat a Ginebra el 22 de juny de 1982 i ratificat per Espanya, preveu, per als casos d’extinció de la relació laboral per motius relacionats amb la conducta o el rendiment del treballador, l’obligació d’oferir-li la possibilitat de defensar-se dels càrrecs formulats contra ell, llevat que no es pugui demanar raonablement a l’ocupador que li concedeixi aquesta possibilitat.

Fins ara les empreses acomiadaven els treballadors que haguessin realitzat algun incompliment contractual greu i culpable, sense haver de fer cap audiència, sent el tràmit més senzill.

Tot i això, a partir de la sentència del TSJ d’Illes Balears es canvia totalment el panorama habitual, abans de fer efectiu un acomiadament Disciplinari, l’empresari haurà d’oferir al treballador la possibilitat d’al·legar allò que en la seva defensa consideri oportú.

L’empresa atorgarà un termini d’entre dos i tres dies perquè el treballador abans de ser acomiadat pugui fer les al·legacions que consideri oportunes, que puguin fer canviar l’opinió de l’empresa.

Fins que el Tribunal Suprem no es pronunciï sobre l’obligatorietat o no d’aquest requisit, és molt important que les empreses que per causes disciplinàries decideixin aplicar l’Estatut dels Treballadors o el règim sancionador d’un conveni col·lectiu laboral, abans de fer-ho efectiu, és abans de lliurar la carta d’acomiadament, es veuran obligats a obrir un termini d’audiència prèvia.

Si no s’utilitza aquesta via d’Audiència Prèvia, l’acomiadament disciplinari serà considerat Improcedent malgrat que hi hagi causes suficientment greus per dur a terme l’acomiadament del treballador.

Finalment, cal precisar que si l’empresa considera l’acomiadament com a improcedent, i la seva intenció és abonar la indemnització que legalment correspongui al treballador, no cal fer aquest tràmit.

Cal recordar que hi ha altres sentències d’altres comunitats autònomes com Castella i Lleó que no mantenen el mateix criteri que el TSJ de les Illes Balears.

Tens algun dubte?

Compartir